上海现在还有油压吗2021年

first_img Pinterest TAGS  By Digital AIM Web Support – January 29, 2021 LAS VEGAS–(BUSINESS WIRE)–sty 29, 2021– Spółka Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), dostawca usług i wsparcia oprogramowania dla firm o zasięgu globalnym, czołowy podmiot świadczący usługi wsparcia zewnętrznego dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partner Salesforce, ogłosiła dzisiaj wyniki badania ankietowego przeprowadzonego wśród licencjobiorców Oracle Database, którą przeprowadziła, aby zidentyfikować wyzwania, z którymi się mierzą oraz ich priorytety i strategie w związku ze środowiskiem Oracle Database i korzystaniem z niego. Ta informacja prasowa zawiera multimedia. Pełna treść informacji prasowej znajduje się tutaj: https://www.businesswire.com/news/home/20210129005240/pl/ 83% of Oracle Database Licensees Cite Vendor Support Costs as Excessive or Too Much; Burdensome Updates and Poor Vendor Support Among Top Challenges in Survey (Graphic: Business Wire) Główną bolączką Oracle Database są koszty W odpowiedziach na pytanie o trzy główne wyzwania związane z Oracle Database najczęściej wymieniano koszty, o których wspomniało aż 97% wszystkich respondentów. Drugie miejsce zajęła „zgodność z licencją” (51%) a trzecie „regularne aktualizacje konieczne do utrzymania wsparcia” ze strony producenta (50%). Inne wyzwania obejmowały „bezpieczeństwo oraz koszty i nakład pracy związane z wprowadzaniem poprawek zabezpieczeń” (42%), „utrzymanie wydajności/dostępności” (34%) i „niską jakość wsparcia ze strony Oracle” (21%). Na pytanie o koszty wsparcia producenta 83% respondentów odpowiedziało, że koszty wsparcia i obsługi Oracle Database są zbyt wysokie, a oni sami przepłacają. 73% respondentów uważa, że nie uzyskuje wystarczających lub żadnych usprawnień w bazach danych, które uzasadniałyby koszty wsparcia Oracle. Licencjobiorcy Oracle Database poszukują rozwiązań do zarządzania kosztami i wydłużenia cyklu życia produktu Wysokie koszty wsparcia Oracle Database w połączeniu z niskimi budżetami działów IT i ograniczonymi zasobami skłaniają firmy do poszukiwania lepszych i bardziej opłacalnych alternatyw w zakresie zarządzania strategią Oracle Database, opóźniania dużych aktualizacji baz danych, przechodzenia na wsparcie podmiotów zewnętrznych i stopniowego wprowadzania rozwiązań typu open source. Przykładowo, jeden z licencjobiorców Oracle Database, Rent-A-Center znalazł takie rozwiązanie dzięki Rimini Street Support. „Korzystamy z wielu baz danych Oracle Database i mieliśmy duże problemy z nadążeniem za kosztownymi i zakłócającymi pracę cyklami aktualizacji, a na tym nie kończyły się nasze problemy. Jednak, gdy przyjrzeliśmy się dokładnie naszej umowie obsługi technicznej, uświadomiliśmy sobie, że dostępne usprawnienia nie zapewniają nam istotnego zwrotu z inwestycji, a wymaganie aktualizacji tylko po to, aby utrzymać wsparcie nie uzasadnia tak wysokich kosztów – powiedział Juan Rajani, dyrektor działu zastosowań IT, Rent-A-Center. – Postanowiliśmy przejść na wsparcie Rimini Street Support, aby zmaksymalizować wykorzystanie kluczowego systemu baz danych, na którym opiera się nasza działalność. Teraz otrzymujemy znacznie wyższej jakości ultraresponsywne wsparcie – to zupełnie inny świat”. Respondenci wspominali, że rozważają przejście lub już przenoszą się do baz danych typu open source (35%) lub do baz danych w chmurze innych producentów (34%) gdziekolwiek jest to możliwe, ze względu na niższe koszty lub szybszy rozwój w ramach swojej ogólnej strategii Oracle Database. Wśród tych respondentów, którzy przenoszą się do baz danych typu open source najpopularniejsze były rozwiązania PostgreSQL, MySQL i MongoDB. Badanie wskazuje, że znaczny procent respondentów (41%) przyjęło strategię stopniowego aktywnego ograniczania korzystania z Oracle Database. Wśród tych respondentów, których strategia obejmuje uniezależnianie się od Oracle, głównym powodem takich działań były wysokie koszty całkowite ich bazy Oracle Database (prawie 45%), obejmujące koszty licencji, wsparcia i obsługi, aktualizacji i poprawek. Wiele wersji Oracle Database traci wsparcie po 2020 r. Co najmniej 73% respondentów korzysta z wersji Oracle Database, których pełne wsparcie przez Oracle skończyło się w grudniu 2020 r., lub które są już objęte programem przedłużonego wsparcia (albo respondenci deklarowali, że nie znają sytuacji). Wynika z tego, że istnieje tendencja do maksymalnego wydłużania cyklu życia obecnie licencjonowanych wersji baz danych, a wsparcia zewnętrzne może w wielu przypadkach okazać się kluczowe. Obecnie programem przedłużonego wsparcia objęta jest wersja Oracle Database 11.1, a od końca grudnia 2020 także wersja 11.2. „Wyniki badania wskazują, że większość licencjobiorców Oracle Database jest sfrustrowanych wysokimi rocznymi kosztami obsługi oraz wymaganymi aktualizacjami i poszukuje lepszych rozwiązań do zarządzania swoją strategią i środowiskiem Oracle Database – powiedział Frank Reneke, wiceprzewodniczący i główny kierownik grupy Oracle Services. – Rimini Street pomaga licencjobiorcom Oracle uzyskiwać maksymalny zwrot z inwestycji w Oracle Database dzięki wydłużeniu cyklu życia obecnych wersji, znaczącemu obniżeniu rocznych kosztów obsługi i braku uzależniania pełnego wsparcia od dokonywania zbędnych aktualizacji”. Jeśli chcesz zapoznać się z raportem Rimini Street: „Survey Report: Licensees’ Insights into the Value of Oracle Database and Support”, (Raport z badania: co o wsparciu Oracle Database mówią licencjobiorcy”), kliknij tutaj. Więcej informacji na temat wsparcia Rimini Street dla Oracle Database tutaj. Rimini Street, Inc. Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI) jest globalnym dostawcą oprogramowania i wiodącym usługodawcą zewnętrznym zapewniającym usługi wsparcia dla oprogramowania Oracle i SAP oraz partnerem Salesforce. Spółka oferuje ultra-responsywne i zintegrowane usługi zarządzania aplikacjami i wsparcia z segmentu premium, które spełniają wymogi klientów i pozwalają licencjobiorcom oprogramowania dla firm na oszczędności kosztów, zapewnienie swojemu personelowi czasu na wprowadzanie innowacji i uzyskanie lepszych wyników finansowych. Jak dotąd ponad 3 700 organizacji sklasyfikowanych w rankingach Fortune 500, Fortune Global 100, ze środkowego segmentu rynku i niemalże z każdej branży oraz sektora publicznego, wybrało Rimini Street jako zaufane źródło wsparcia. Więcej informacji znajduje się na stronie http://www.riministreet.com, na profilu Twitter @riministreet i Facebook oraz na portalu LinkedIn. Wypowiedzi prognozujące Pewne wypowiedzi w niniejszej informacji prasowej nie odnoszą się do danych historycznych, lecz stanowią wypowiedzi prognozujące na potrzeby zasad „Safe Harbor” zgodnie z Ustawą o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 r. (Securities Litigation Reform Act of 1995). Słowa takie jak: „może”, powinien”, „byłby”, „planuje”, „zamierza”, „przewiduje” „wierzy”, „szacuje”, „prognozuje”, „potencjalny”, „wydaje się”, „ma zamiar”, „kontynuuje”, „przyszłość”, „oczekuje”, „prognozy” oraz podobne wyrażenia wskazują na wypowiedzi prognozujące. Wypowiedzi prognozujące obejmują m.in. wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki względem przyszłych wydarzeń, możliwości, globalnej ekspansji i innych inicjatyw rozwojowych oraz inwestycji spółki w te inicjatywy. Wypowiedzi te oparte są na różnych założeniach i bieżących oczekiwaniach kierownictwa spółki, nie są prognozami faktycznych wyników ani nie odnoszą się do danych historycznych. Takie wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności dotyczących działalności spółki Rimini Street, przy czym rzeczywiste rezultaty mogą znacznie odbiegać od treści wypowiedzi prognozujących. Ryzyka i niepewności obejmują m.in. czas trwania operacyjnych i finansowych skutków pandemii COVID-19 na naszą działalność oraz działania podejmowane przez władze rządowe, klientów oraz inne podmioty w odpowiedzi na pandemię COVID-19 oraz związane z nią skutki gospodarcze, katastrofy zakłócające naszą działalność lub działalność naszych obecnych lub przyszłych klientów, zmiany otoczenia biznesowego, w którym prowadzi działalność Rimini Street, w tym inflację i wahania stóp procentowych, i zmiany ogólnych warunków finansowych, gospodarczych, regulacyjnych i politycznych wpływających na branżę, w której prowadzi działalność Rimini Street; niekorzystne rozstrzygnięcia toczących się postępowań sądowych, dochodzeń organów rządowych lub nowych postępowań sądowych; konieczność i możliwość zgromadzenia dodatkowego kapitału lub obsługi zadłużenia na korzystnych warunkach i zdolność spółki do generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej pozwalająca na zwiększone finansowanie inicjatyw rozwojowych; wystarczająca ilość środków pieniężnych i ich ekwiwalentów pozwalająca na spełnienie wymogu zachowania płynności; warunki i wpływ 13,00% akcji uprzywilejowanych serii A pozostających w obrocie; zmiany w opodatkowaniu, przepisach prawa i przepisach wykonawczych; konkurencyjna działalność w zakresie oferty produktowej i jej wyceny; trudności w zarządzaniu kwestią rentowności wzrostu; przystosowanie się klientów do nowo wprowadzonych produktów i usług, w tym usługi zarządzania aplikacjami (Application Management Services), Rimini Street Advanced Database Security i usługi dla Sales Cloud i Service Cloud oferowane przez Salesforce, oraz innych produktów i usług, które spółka planuje wprowadzić w przyszłości; utrata jednego lub większej liczby członków zespołu kierowniczego Rimini Street; niepewność co do wartości długoterminowej kapitałowych papierów wartościowych Rimini Street oraz ryzyka omawiane w rozdziale pt. „Czynniki Ryzyka” w Sprawozdaniu Kwartalnym Rimini Street złożonym na formularzu 10-Q dnia 5 listopada 2020 r. i okresowo aktualizowanym przez kolejne Sprawozdania Roczne na Formularzy 10-K, Sprawozdania Kwartalne na Formularzu 10-Q i Sprawozdania Bieżące na Formularzu 8-K, oraz inne dokumenty składane przez Rimini Street w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission). Ponadto wypowiedzi prognozujące zawierają oczekiwania, plany i prognozy przyszłych wydarzeń i opinie aktualne na dzień publikacji niniejszej informacji prasowej przez Rimini Street. Rimini Street przewiduje, że kolejne wydarzenia i kierunki rozwoju sytuacji wpłyną na zmianę oceny spółki Rimini Street. O ile Rimini Street może podjąć decyzję o aktualizacji wypowiedzi prognozujących w przyszłości, nie przyjmuje żadnego zobowiązania w tym względzie, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to wymagane przez prawo. Niniejsze wypowiedzi prognozujące nie powinny być traktowane jako rzetelna ocena spółki Rimini Street w terminie po dacie publikacji niniejszej informacji prasowej. © 2021 Rimini Street, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. „Rimini Street” jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez spółkę Rimini Street, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, przy czym nazwa i logotyp Rimini Street, jak również logo z nich utworzone, oraz inne znaki z oznaczeniem TM są znakami towarowymi należącymi do Rimini Street, Inc. Pozostałe znaki towarowe pozostają własnością spółek, które je zarejestrowały, przy czym Rimini Street nie jest powiązana z żadnym z tych posiadaczy znaków towarowych czy spółek ani ich nie promuje. Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne. Wersja źródłowa dostępna na businesswire.com:https://www.businesswire.com/news/home/20210129005240/pl/ CONTACT: Michelle McGlocklin Rimini Street, Inc. tel. +1 925 523-8414 e-mail:[email protected] KEYWORD: NEVADA EUROPE UNITED STATES NORTH AMERICA ASIA PACIFIC INDUSTRY KEYWORD: TECHNOLOGY SECURITY CONSULTING OTHER TECHNOLOGY PROFESSIONAL SERVICES SOFTWARE NETWORKS INTERNET DATA MANAGEMENT OTHER PROFESSIONAL SERVICES SOURCE: Rimini Street, Inc. Copyright Business Wire 2021. PUB: 01/29/2021 06:15 AM/DISC: 01/29/2021 06:15 AM http://www.businesswire.com/news/home/20210129005240/pl Twitter WhatsApp 83% ankietowanych licencjobiorców Oracle Database uważa, że koszty obsługi są zbyt wysokie; główne problemy to konuieczność aktualizacji i niska jakość wsparcia Facebookcenter_img WhatsApp Twitter Pinterest Local NewsBusiness Facebook Previous article2020: Ein außergewöhnliches Jahr für DiDi in ZahlenNext article$595.2 Million Worldwide Isostearic Acid Industry to 2027 – Impact of COVID-19 on the Market – ResearchAndMarkets.com Digital AIM Web Supportlast_img read more